PRIVACYVERKLARING GRONDONTWIKKELING NEDERLAND

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grondontwikkeling Nederland B.V. (hierna: “Grondontwikkeling Nederland”) in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens via deze website en de sub- domeinen van deze website. Grondontwikkeling Nederland hecht belang aan de bescherming van uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring kunt u dan ook informatie vinden of, hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Grondontwikkeling Nederland is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Grondontwikkeling Nederland de volgende persoonsgegevens van u:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres(sen);
 • uw (mobiele) telefoonnummer(s);
 • uw IP-adres(sen).

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
Grondontwikkeling Nederland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verzenden van direct-marketing berichten aan u en om u telefonisch te benaderen met betrekking tot investeren, obligaties, (beleggen in) vastgoed, beleggen (algemeen) en crowdfunding; 
 • voor het – al dan niet tijdelijk – overdragen van uw persoonsgegevens aan met Grondontwikkeling Nederland vergelijkbare partijen zodat zij direct-marketing berichten aan u kunnen verzenden en u telefonisch kunnen benaderen met betrekking tot investeren, obligaties, (beleggen in) vastgoed, beleggen (algemeen) en crowdfunding. 

Op basis waarvan worden persoonsgegevens verwerkt?
Grondontwikkeling Nederland mag uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Grondontwikkeling Nederland baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de navolgende rechtsgronden:

 • als er een wettelijke verplichting is;
 • als u uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien Grondontwikkeling Nederland uw persoonsgegevens verwerkt voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal Grondontwikkeling Nederland u hiervan op de hoogte stellen en waar wettelijk verplicht toestemming vragen.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Grondontwikkeling Nederland zal uw persoonsgegevens in principe niet delen met derden. Uw persoonsgegevens worden door Grondontwikkeling Nederland enkel gedeeld met derden voor zover dit noodzakelijk is en steeds in het kader van bovengenoemde doeleinden.

Derden aan wie Grondontwikkeling Nederland uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de privacywetgeving. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Grondontwikkeling Nederland, dan sluit Grondontwikkeling Nederland met die derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Onder bepaalde omstandigheden kan Grondontwikkeling Nederland wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens af te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties. Grondontwikkeling Nederland zal persoonsgegevens alleen afgeven wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is. Het is Grondontwikkeling Nederland niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Hoe worden de persoonsgegevens opgeslagen?
Grondontwikkeling Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Grondontwikkeling Nederland heeft onder meer de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • toegangscontrole door middel van wachtwoorden;
 • 2-factor authenticatie waar mogelijk;
 • mogelijkheid om encryptie van de server in te stellen;
 • secure socket layer (SSL) verbinding;
 • beveiligd intern netwerk.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? Grondontwikkeling Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

 • Uw persoonsgegevens worden door Grondontwikkeling Nederland verwijderd, zodra u zich afmeldt voor het ontvangen van direct-marketing berichten. In uw dossier bewaart Grondontwikkeling Nederland uw contactgegevens, een overzicht van de contactmomenten met u, gespreksverslagen van die contactmomenten en de aan u verzonden direct-marketing berichten.

Cookiestatement
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u deze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening van de website van groot belang. De cookies kunnen geaccepteerd of geweigerd worden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics verzamelt op basis van anonieme tracking het surfgedrag van de websitebezoekers om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van het plaatsen van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google Analytics is bij Grondontwikkeling Nederland zo ingesteld dat IIP-adressen anoniem zijn gemaakt waardoor gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Daarnaast zal de informatie niet worden gedeeld met Google of andere partijen.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Grondontwikkeling Nederland heeft hier geen invloed op. Grondontwikkeling Nederland heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Op deze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Twitter, Whatsapp, Pinterest en LinkedIn. Deze buttons en de bijbehorende cookies worden geplaatst door Facebook, Twitter, Whatsapp, Pinterest en LinkedIn zelf. Deze buttons en bijbehorende cookies stellen Grondontwikkeling Nederland in staat om het publiek te meten, te optimaliseren en publiek te creëren voor reclamecampagnes die op de verschillende sociale media worden aangeboden. Deze buttons en bijbehorende cookies stellen Grondontwikkeling Nederland in het bijzonder in staat om te zien hoe de gebruikers zich verplaatsen tussen apparaten bij het bezoeken van deze website en de verschillende sociale media. Dit helpt Grondontwikkeling Nederland om ervoor te zorgen dat haar sociale media-reclames worden gezien door haar gebruikers die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in dergelijke reclame, door te analyseren welke inhoud een gebruiker op deze website heeft bekeken en met welke inhoud een gebruiker heeft geïnteracteerd.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer uw persoonsgegevens aan Grondontwikkeling Nederland heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere recht op inzage in uw persoonsgegevens die Grondontwikkeling Nederland van u bewaart, rectificatie van persoonsgegevens die onjuist zijn en kunt u een verzoek indienen voor het wissen van uw gegevens. Ook kunt u Grondontwikkeling Nederland verzoeken om uw persoonsgegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Daarnaast heeft u het recht om eventuele door u gegeven toestemming voor (delen van bovenstaande) verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar info@grondontwikkeling.nl. Uiterlijk binnen een maand na uw verzoek hoort u of Grondontwikkeling Nederland hieraan kan voldoen en op welke wijze. Bovendien heeft u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigen van de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Grondontwikkeling Nederland adviseert daarom om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Grondontwikkeling Nederland of over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons via info@grondontwikkeling.nl .

Grondontwikkeling Nederland B.V.
Robijnstraat 36
1812 RB Alkmaar
info@grondontwikkeling.nl